søndag 28. juli 2013
JESU OPPTAGELSE

Og det skjedde da det led mot den tiden da Han (Jesus) skulle opptas, da vente Han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit.  Luk 9:51


Helt fra den dag Jesus ble døpt i Jordan av Johannes døperen, da Den Hellige Ånd kom over ham i en dues skikkelse og ble over ham, ser vi at det ble en forandring i Jesu liv og levemåte. Det første vi legger merke til er at Den Hellige Ånd tok over i Jesu liv og vandring. Vi leser at Den Hellige Ånd begynte å drive ham. Hele hans liv var fra den stund fullstendig overlatt til sin far i himmelen i alt hva han sa og gjorde.

Jesus levde alltid i Ånden, han var til enhver tid ledet og drevet av Ånden, og lydhør for Den Hellige Ånds røst. Han levde i Åndens åpenbarelse. Jesus hadde full kontroll på alt han gjorde og sa. Han opererte fullt og helt i Den Hellige Ånd. Han gjorde ingen ting av seg selv, alt han talte og gjorde hadde hans Far i himmelen sagt til ham. (Forts. under bilde).
En dag under sin vandring for å bringe ut evangeliet om Riket, helbrede de syke og sette mennesker fri, taler den Hellige Ånd til ham: Nå er tiden snart inne for din opptagelse. GÅ TIL JERUSALEM! "Da vendte han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit."

Han visste at nå var tiden inne. Dette hadde han ventet på siden han begynte sin gjerning på jorden. Jesus visste hva som ville møte ham i det jordiske Jerusalem Joh 18:4, lidelse, hån og spott, slag, hudstrykelse og korsfestelse. Det verste av alt var at han skulle bli forlatt av sin Far i himmelen (dette er helvete). Jesus visste at han var det offer som måtte bringes for at verden skulle bli frelst ved Ham. Han grudde seg til dette, han sier i Luk 12:49-50: Ild (Den Hellige Ånd) er jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor gjerne jeg skulle ønske at alt var tent! Men en dåp har jeg å døpes med (hans lidelse og død for oss), og hvor jeg gruer til den er fullført! I Luk 22:42-44 finner vi Jesus i Getsemane hagen og han ber: "Far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi! Men ikke la min vilje skje, bare din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og bad enda mer inntrengende, og svetten hans ble som blodsdråper som falt ned på jorden".  


Men det var ikke dette Jesus fokuserte på når han vender seg mot Jerusalem. Legg merke til hva det stod i den innledende teksten: "da det led mot den tiden da han skulle OPPTAS", det står ikke: da det led mot tiden da han skulle korsfestes. Nei, han fokuserte på noe som lå lenger borte, lenger fremme, noe som kommer etter Golgata og oppstandelsen. Han så frem mot OPPTAGELSEN!

Jesus ber i sin yppersteprestelige bønn, der han sier til sin Far i Joh. 17:4-5: Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til.
Han så frem til herliggjørelsen i Himmelen.

Hans ansikt var vendt mot det Himmelske Jerusalem for å gå dit.


De ventet på det og så det

De gamle testamentets hellige hadde et større klarsyn i Ånden enn mange av de troende har i dag. De levde i Åndens åpenbarelse som skapte tro, håp og forventning etter det som ble dem åpenbart.

I Heb. 11:8-10 leser vi om Abraham som levde i løftets land som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var arvinger til det samme løfte.

Hvorfor bygget ikke Abraham et hus for seg og sin familie og etablerte seg der i løftets land? Eller hvorfor lot han Lot få velge, tilsynelatende, det beste område ved Sodoma hvor det allerede var hus han kunne flytte inn i, med gode beiteområder for dyrene i stede for å leve som nomade? Svaret finner vi i vers 10, "For han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper". Om trosheltene leser vi i vers 13-16: I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte, og HILSTE DET. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.

For de som sier slikt, gir derved til kjenne at søker et fedreland.

Hvis det var landet de dro ut fra, de tenkte på, da hadde de hatt tid til å vende tilbake.

Men nå var det et bedre land de lengtet etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, ved å bli kalt deres Gud. For han har gjort en Stad ferdig for dem.

Hva ser du, og hva søker du? Bibelen sier: "Er dere da oppreist med Kristus da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. la deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Dere er jo døde og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Kol 3: 1-4."

"Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. men samle dere skatter i himmelen, der verken møll er rust tærer, og tyver bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Matt 6: 19-21."

"Jeg formaner dere altså brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.
Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Rom 12:1-2"


Brudens opptagelse

Jesus hadde gitt et løfte til sine disipler. "La ikke deres hjerter forferdes! Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er Joh. 14: 1-3."


Fra første dag etter at Jesus var tatt opp til himmelen i fra disiplene, gikk de i daglig forventning av at Jesus skulle komme tilbake.

Bibelen taler klart og tydelig om at tiden er snart inne for menighetens opptagelse (Bortrykkelse) til himmelen. Jesus kommer meget snart for å hente sin Brud. Tegnene i tiden viser oss dette klart at tiden er meget nær, Basunen skal lyde, overengelens røst skal høres og Jesus kommer ned i luften for å hente sin dyrt kjøpte brud. Da skal to ligge i en seng, to skal være ute på marken, to ved kvernen. En blir tatt med den andre blir tilbake (Luk 17: 34-36).

Hvordan er det med oss brødre og søstre, lever vi i Den Hellige Ånds åpenbarelse slik at vi registrerer, lik Jesus, signalene fra Den Hellige Ånd, hører vi hans røst som sier: Gjør dere rede Jesus kommer snart? Vend deres ansikt mot det himmelske Jerusalem, det er det som er vårt hjemland, vårt blivende sted, det er dit vi skal.

Mens vi venter, la oss vinne så mange mennesker som mulig, vær et Jesu vitne hvor du enn er og hvor du enn ferdes. Påminn også dine brødre og søstre i Herren om at JESUS KOMMER SNART! Det er altfor mange kristne som sover, de er ikke våken for denne sannheten, Er du det?


Til deg som ikke er frelst eller er en frafallen

Ingen vet dagen eller timen når Jesus kommer, skal du  stå tilbake når alle de frelste rykkes opp for å møte Jesu i luften og går inn til Himmelens herlighet sammen med ham? Du kan gjøre noe med det. Ta imot Jesus i ditt hjerte, slipp han inn akkurat nå mens du leser dette. Si til ham: «Jesus, jeg tar imot deg akkurat nå, kom inn i mitt hjerte og liv, bli min frelser og Herre.  Jeg tror at du er Guds Sønn, at du døde og oppsto for meg for at jeg skulle bli frelst og bli et Guds barn. Takk for at jeg nå er et Guds barn ved troen på deg, og at du har tilgitt meg alle mine synder». Ba du denne bønnen oppriktig, kan du bekjenne deg som et Guds barn og at du er frelst og på vei til Himmelen.
Det neste du må gjøre er å omvende deg, du må vende deg bort fra det gamle livet du levde i verden og synden, og vende deg til Jesus og fylle deg med alt det han gir. Les Bibelen som er Guds Ord, der taler Gud til deg, der finner du styrke og den viser deg hva du er i Kristus Jesus. Søk inn til han som nå er blitt din Far, i bønn, du kan snakke med ham om alle ting, han har omsorg for deg og vil bevare deg hos seg så lenge du blir hos ham. Han elsker deg med en evig kjærlighet. Søk samfunn med andre troende som lever helt for Jesus, finn deg en menighet som tror og står fast på Guds Ord. 
Gud Velsigne deg!

RETT DERE OPP OG LØFT HODE! FOR DERES FORLØSNING STUNDER TIL.
Rolf Jørgen Hatletvedt


søndag 14. juli 2013

Left Behind: The Movie - Raptured!ER DU REDE?

Dette filmklippet beskriver nokså nøyaktig hva som vil skje når Jesus kommer for å hente sin brud. Jesus sier:
Jeg sier dere:
Den natt skal to være i en seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake.
To kvinner skal male på samme kvern. Den ene skal bli tatt med, men den andre skal bli latt tilbake.
To skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.
Luk 17: 34-37.
JESUS KOMMER SNART! 
VI ER NÆRMERE ENN VI ANER!
DET KAN SKJE I NATT!
DET KAN SKJE I MORGEN!
DET KAN SKJE I DETTE ØYEBLIKK!
VÆR REDE, HAR DU UBEKJENT SYND I DITT LIV,
BEKJENN DEN FOR GUD OG OM NØDVENDIG FOR MENNESKER.
DA VIL JESUS BLOD RENSE DEG FRA DIN SYND, OG DU BLIR MED NÅR JESUS KOMMER.

tirsdag 2. juli 2013

'Jerusalem' - The Hoppers.Hvilken dag det skal bli når Jesus henter oss og vi skal toge inn i det nye himmelske Jerusalem, og der skal vi være sammen med vår Frelser og Herre, vår Brudgom og Konge i all evighet. Det er ikke lenge igjen, Han kommer snart! Jeg gleder meg, jeg ser med lengsel frem til dette herlig, vidunderlig øyeblikket da vi skal se Ham som Han er og bli Han lik.

************************
What kind of day it will be when Jesus gets us and we'll be toge into the new heavenly Jerusalem, and where are we going to be with our Savior and Lord, the Bridegroom and King for all eternity. It's not long back, He is coming soon! I am looking forward with longing, I look forward to this wonderful, wonderful moment when we shall see him as he is and be His equal.

torsdag 2. mai 2013

KAN JESUS KOMME IGJEN FØR EVANGELIET ER FORKYNT FOR ALLE FOLKESLAG?


Rolf Jørgen Hatletvedt

KAN JESUS KOMME IGJEN FØR EVANGELIET ER FORKYNT FOR ALLE FOLKESLAG?

Gjennom alle år er det sagt at: "Jesus kommer ikke igjen før evangeliet er forkynt for alle folkeslag".  

La oss se hva Bibelen sier om dette. I misjonsbefalingen i Matt 28: 18-19-20,  i vers 19:, står det: "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn". I Mark 16:15 sier Jesus: "Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Dette er grunnlaget for dem som mener at Evangeliet må forkynnes for alle folkeslag før Jesus kan komme igjen. Men legg merke til at Jesus ikke setter denne befalingen som han gav til sine apostler i forbindelse med hans gjenkomst, verken hans komme i luften for å hente menigheten eller hans komme tilbake til jorden. Dette er en befaling som er gitt til enhver generasjon, en Ordre vi har fått som vi skal utføre så lenge vi lever eller inntil Jesus kommer for å hente bruden hjem. Men om vi ikke når alle folkeslag med evangeliet om Riket, kan ikke det utsette hans komme. Derimot setter Jesus det i forbindelse med Enden. Han sier: Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal ENDEN komme. Matt 24: 14. Jesus sier her at evangeliet om riket skal forkynnes til enden.
 Når er enden?     

   *  Er det Bortrykkelsen? Nei!

   *  Er det når Jesus kommer tilbake til jorden? Nei!
   
   *  Er det ved slutten av Tusenårsriket? 

Ja! Da er vi kommet til enden. Etter det skal Gud skape en ny Himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. 


FORKYNTE GUDS RIKE

  • Jesus forkynte Guds rike da han var på jorden.

  • Apostlene forkynte Guds Rike.

Da Paulus skulle ta avskjed med menigheten i Efesus, sier han:

"Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, og alle dere som jeg gikk omkring iblant og forkynte riket" Apg 20:25-26. 
  • Også vi forkynner Guds Rike, hvor Jesus er døren og veien inn til Riket.
Forkynnelsen om Riket skal også forkynnes i Trengselstiden av de to vitner og de 144000 av Israels 12 stammer som er blitt frelst ved de to vitners virksomhet. Åpenbaringsboken forteller oss at i denne tiden skal en stor skare som ingen kan telle bli frelst, men de må gi sitt liv for Jesus som martyrer.
Evangeliet om Riket skal også forkynnes i Tusenårsrike, sannsynligvis av jøder som blir frelst når Jesus kommer tilbake til jorden og setter sine føtter på Oljeberget. Evangeliet om rike skal forkynnes inntil enden, som er dommen for den store hvite trone. Så, forkynnelsen om Riket begrenser seg ikke til Menighetens tidshusholdning, eller Jesus gjenkomst til Oljeberget, men til Enden.
Dette forteller meg at ingen ting står tilbake av det profetiske ord som kan utsette bortrykkelsen, Bibelen sier: "For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge". Heb.10:37. Jesus vil ikke utsette sitt komme, han komme i det øyeblikk, på det tidspunkt som er bestemt i det himmelske råd, bestående av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd fra evighet av. Ingen vet dagen og timen når Jesus kommer, derfor formaner Guds Ord oss til å være rede og ventende på hans komme for å hente sin brud. Jeg tror at denne dagen er nærmere enn vi aner.

******************************

 

lørdag 9. mars 2013Når Jesus har hentet oss hjem, da skal sangen være som mange vannes brus. Dette øyeblikket er snart inne. Det kan ikke beskrives med våre fattige ord, hvordan det blir å stå foran Lammet og tilbe Ham som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Vi har en herlig framtid foran oss. Les bare hva Bibelen sier:Vi vil ikke brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som dem som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. For dette sier vi med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst, og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for all tid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. 1Tess 4:13-18.

 ***********

When Jesus has taken us home, the song sounding as many watered soda. This moment is soon inside. It can not be described with our poor words, how it should be standing in front of the Lamb and worship Him who redeemed us to God by his blood. We have a glorious future ahead of us. Just read what the Bible says:


We will not brethren, that ye should be ignorant concerning those who are fallen asleep, lest ye make sure that those who have no hope. For as long as we believe that Jesus died and was going to God, so Jesus lead those who have fallen asleep, along with him. For this we say with a Word from the Lord: we who are alive and will be back until the Lord comes, shall get nothing at all in advance for those who have fallen asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the imperious overengels voice, and with the Trump of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, along with them in the clouds, plucked off the ground, to meet the Lord. And so we're going to be forever with the Lord. Comfort one another with these words then; 1Thes. 4: 13-18.


lørdag 6. oktober 2012

Lever du i forventningen?

 
Hvilket fantastisk øyeblikk det blir for de som er rede, når
Jesus kommer for å hente sin brud hjem til seg.
HALLELUJA! Hvilket øyeblikk!
 
Snart er øyeblikket inne, Jesus kommer meget snart!
Er du ikke rede, så ta imot Jesus som din personlige Frelser og Herre nå i dette øyeblikk, be han komme inn i ditt hjerte og rense deg fra all synd så du kan bli med brudeskaren som snart forsvinner fra denne jorden, opp i luften for å møte Jesus, og så fortsetter vi inn i Himmelen.