søndag 28. juli 2013
JESU OPPTAGELSE

Og det skjedde da det led mot den tiden da Han (Jesus) skulle opptas, da vente Han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit.  Luk 9:51


Helt fra den dag Jesus ble døpt i Jordan av Johannes døperen, da Den Hellige Ånd kom over ham i en dues skikkelse og ble over ham, ser vi at det ble en forandring i Jesu liv og levemåte. Det første vi legger merke til er at Den Hellige Ånd tok over i Jesu liv og vandring. Vi leser at Den Hellige Ånd begynte å drive ham. Hele hans liv var fra den stund fullstendig overlatt til sin far i himmelen i alt hva han sa og gjorde.

Jesus levde alltid i Ånden, han var til enhver tid ledet og drevet av Ånden, og lydhør for Den Hellige Ånds røst. Han levde i Åndens åpenbarelse. Jesus hadde full kontroll på alt han gjorde og sa. Han opererte fullt og helt i Den Hellige Ånd. Han gjorde ingen ting av seg selv, alt han talte og gjorde hadde hans Far i himmelen sagt til ham. (Forts. under bilde).
En dag under sin vandring for å bringe ut evangeliet om Riket, helbrede de syke og sette mennesker fri, taler den Hellige Ånd til ham: Nå er tiden snart inne for din opptagelse. GÅ TIL JERUSALEM! "Da vendte han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit."

Han visste at nå var tiden inne. Dette hadde han ventet på siden han begynte sin gjerning på jorden. Jesus visste hva som ville møte ham i det jordiske Jerusalem Joh 18:4, lidelse, hån og spott, slag, hudstrykelse og korsfestelse. Det verste av alt var at han skulle bli forlatt av sin Far i himmelen (dette er helvete). Jesus visste at han var det offer som måtte bringes for at verden skulle bli frelst ved Ham. Han grudde seg til dette, han sier i Luk 12:49-50: Ild (Den Hellige Ånd) er jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor gjerne jeg skulle ønske at alt var tent! Men en dåp har jeg å døpes med (hans lidelse og død for oss), og hvor jeg gruer til den er fullført! I Luk 22:42-44 finner vi Jesus i Getsemane hagen og han ber: "Far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi! Men ikke la min vilje skje, bare din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og bad enda mer inntrengende, og svetten hans ble som blodsdråper som falt ned på jorden".  


Men det var ikke dette Jesus fokuserte på når han vender seg mot Jerusalem. Legg merke til hva det stod i den innledende teksten: "da det led mot den tiden da han skulle OPPTAS", det står ikke: da det led mot tiden da han skulle korsfestes. Nei, han fokuserte på noe som lå lenger borte, lenger fremme, noe som kommer etter Golgata og oppstandelsen. Han så frem mot OPPTAGELSEN!

Jesus ber i sin yppersteprestelige bønn, der han sier til sin Far i Joh. 17:4-5: Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til.
Han så frem til herliggjørelsen i Himmelen.

Hans ansikt var vendt mot det Himmelske Jerusalem for å gå dit.


De ventet på det og så det

De gamle testamentets hellige hadde et større klarsyn i Ånden enn mange av de troende har i dag. De levde i Åndens åpenbarelse som skapte tro, håp og forventning etter det som ble dem åpenbart.

I Heb. 11:8-10 leser vi om Abraham som levde i løftets land som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var arvinger til det samme løfte.

Hvorfor bygget ikke Abraham et hus for seg og sin familie og etablerte seg der i løftets land? Eller hvorfor lot han Lot få velge, tilsynelatende, det beste område ved Sodoma hvor det allerede var hus han kunne flytte inn i, med gode beiteområder for dyrene i stede for å leve som nomade? Svaret finner vi i vers 10, "For han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper". Om trosheltene leser vi i vers 13-16: I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte, og HILSTE DET. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.

For de som sier slikt, gir derved til kjenne at søker et fedreland.

Hvis det var landet de dro ut fra, de tenkte på, da hadde de hatt tid til å vende tilbake.

Men nå var det et bedre land de lengtet etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, ved å bli kalt deres Gud. For han har gjort en Stad ferdig for dem.

Hva ser du, og hva søker du? Bibelen sier: "Er dere da oppreist med Kristus da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. la deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Dere er jo døde og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Kol 3: 1-4."

"Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. men samle dere skatter i himmelen, der verken møll er rust tærer, og tyver bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Matt 6: 19-21."

"Jeg formaner dere altså brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.
Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Rom 12:1-2"


Brudens opptagelse

Jesus hadde gitt et løfte til sine disipler. "La ikke deres hjerter forferdes! Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er Joh. 14: 1-3."


Fra første dag etter at Jesus var tatt opp til himmelen i fra disiplene, gikk de i daglig forventning av at Jesus skulle komme tilbake.

Bibelen taler klart og tydelig om at tiden er snart inne for menighetens opptagelse (Bortrykkelse) til himmelen. Jesus kommer meget snart for å hente sin Brud. Tegnene i tiden viser oss dette klart at tiden er meget nær, Basunen skal lyde, overengelens røst skal høres og Jesus kommer ned i luften for å hente sin dyrt kjøpte brud. Da skal to ligge i en seng, to skal være ute på marken, to ved kvernen. En blir tatt med den andre blir tilbake (Luk 17: 34-36).

Hvordan er det med oss brødre og søstre, lever vi i Den Hellige Ånds åpenbarelse slik at vi registrerer, lik Jesus, signalene fra Den Hellige Ånd, hører vi hans røst som sier: Gjør dere rede Jesus kommer snart? Vend deres ansikt mot det himmelske Jerusalem, det er det som er vårt hjemland, vårt blivende sted, det er dit vi skal.

Mens vi venter, la oss vinne så mange mennesker som mulig, vær et Jesu vitne hvor du enn er og hvor du enn ferdes. Påminn også dine brødre og søstre i Herren om at JESUS KOMMER SNART! Det er altfor mange kristne som sover, de er ikke våken for denne sannheten, Er du det?


Til deg som ikke er frelst eller er en frafallen

Ingen vet dagen eller timen når Jesus kommer, skal du  stå tilbake når alle de frelste rykkes opp for å møte Jesu i luften og går inn til Himmelens herlighet sammen med ham? Du kan gjøre noe med det. Ta imot Jesus i ditt hjerte, slipp han inn akkurat nå mens du leser dette. Si til ham: «Jesus, jeg tar imot deg akkurat nå, kom inn i mitt hjerte og liv, bli min frelser og Herre.  Jeg tror at du er Guds Sønn, at du døde og oppsto for meg for at jeg skulle bli frelst og bli et Guds barn. Takk for at jeg nå er et Guds barn ved troen på deg, og at du har tilgitt meg alle mine synder». Ba du denne bønnen oppriktig, kan du bekjenne deg som et Guds barn og at du er frelst og på vei til Himmelen.
Det neste du må gjøre er å omvende deg, du må vende deg bort fra det gamle livet du levde i verden og synden, og vende deg til Jesus og fylle deg med alt det han gir. Les Bibelen som er Guds Ord, der taler Gud til deg, der finner du styrke og den viser deg hva du er i Kristus Jesus. Søk inn til han som nå er blitt din Far, i bønn, du kan snakke med ham om alle ting, han har omsorg for deg og vil bevare deg hos seg så lenge du blir hos ham. Han elsker deg med en evig kjærlighet. Søk samfunn med andre troende som lever helt for Jesus, finn deg en menighet som tror og står fast på Guds Ord. 
Gud Velsigne deg!

RETT DERE OPP OG LØFT HODE! FOR DERES FORLØSNING STUNDER TIL.
Rolf Jørgen Hatletvedt


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar