lørdag 9. mars 2013Når Jesus har hentet oss hjem, da skal sangen være som mange vannes brus. Dette øyeblikket er snart inne. Det kan ikke beskrives med våre fattige ord, hvordan det blir å stå foran Lammet og tilbe Ham som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Vi har en herlig framtid foran oss. Les bare hva Bibelen sier:Vi vil ikke brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som dem som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. For dette sier vi med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst, og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for all tid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. 1Tess 4:13-18.

 ***********

When Jesus has taken us home, the song sounding as many watered soda. This moment is soon inside. It can not be described with our poor words, how it should be standing in front of the Lamb and worship Him who redeemed us to God by his blood. We have a glorious future ahead of us. Just read what the Bible says:


We will not brethren, that ye should be ignorant concerning those who are fallen asleep, lest ye make sure that those who have no hope. For as long as we believe that Jesus died and was going to God, so Jesus lead those who have fallen asleep, along with him. For this we say with a Word from the Lord: we who are alive and will be back until the Lord comes, shall get nothing at all in advance for those who have fallen asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the imperious overengels voice, and with the Trump of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, along with them in the clouds, plucked off the ground, to meet the Lord. And so we're going to be forever with the Lord. Comfort one another with these words then; 1Thes. 4: 13-18.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar